SE
 • EFLA Swerige

EFLA AB i Sverige

EFLA AB, Sverige, Sveden

EFLA AB | Sverige
Adress: Löfströms allé 5, Sundbyberg

Postadress: Svärdvägen 21, Danderyd


Våra tjänster i Sverige riktar sig i huvudsak till elnätsägare, entreprenörer och konsulter inom region- och stamnät. Från första förstudie av nätkapacitet till entreprenadbesikning. 

EFLA är en välskött och lönsam teknikkonsultkoncern med 400 konsulter och verksamhet í 7 länder med huvudkontor på Island. Verksamheten är internationell och kompetensen byggs på utmanande och komplexa projekt med lösningsinriktade och resultatorienterade medarbetare. 

EFLA etablerades 2008 genom ett sammangående mellan fyra mindre konsultföretag, där Linuhönnun (etablerat 1979) var ett av företagen.

EFLA har bland annat projekterat kraftledningar i Sverige, Island, Norge, Finland, Grönland, Polen, Frankrike, Uganda och Burkina Faso.


Verksamhetsområde

Våra tjänster i Sverige riktar sig i huvudsak till elnätsägare, entreprenörer och konsulter inom region- och stamnät. Från första förstudie av nätkapacitet till entreprenadbesikning. 


Kraftledningar

EFLA har 40 års erfarenhet av design av stolpar för 33 kV-500 kV kraftledningar och har bland annat arbetat i svenska projekt sedan slutat av 80-talet.


EFLA har under de senaste decennierna projekterat tusentals kilometer kraftledningar inom spänningsområdet 33-500 kV. Uppdragen har omfattat allt från rådgivning och förstudier, konceptstudier till detaljprojektering, drift och underhåll samt statusbedömningar av befintliga kraftledningar. 

Prosjektering


EFLAs projekteringskompetens omfattar bl.a. följande:

 • Utvärdering och val av möjliga ledningssträckningar
 • Studier av extremlaster, statistik och rekommendationer om designvärden
 • Fältarbete, lantmäteri och markundersökning
 • MKB, tillståndshantering och samråd
 • Konceptval för stolpar och fundament
 • Val av vinkelpunkter, inmätning och stolpplacering (ICEtow, PLS-CADD)
 • Detaljprojektering av stolpar och fundament
 • Elektriska- och mekaniska beräkningar av linor, isolatortillbehör, jordning, isolationskoordinering osv.

Konstruktion


Genom åren har vi konstruerat en mängd olika stolptyper, från konceptfas till detaljdimensionering och detaljritningar. Som exempel kan nämnas:

 • Ostagade fackverksstolpar av vinkelprofiler (1 – 4 branscher) med häng- eller spännkedjor.
 • Ostagade stolpar i stål av rörprofiler (CHS profiler)
 • Stagade portalstolpar av fackverk
 • Stagade stolpar av rörprofiler (CHS profiler)
 • Stagade hybridstolpar med stolpben av fackverk och reglar av rörprofiler
 • Ostagade Y-formade lavin-beständiga stolpar av rörprofiler.
 • Stagade/ostagade trästolpar 33-225 kV
 • Stolpar av kompositmaterial (kolfiber )

EFLA har de senaste åren också studerat och utvecklat nya konceptstolpar i samarbete med Statnett och andra aktörer i forsknings- och innovations sammanhäng.

Upphandling och genomförande


EFLA har omfattande erfarenhet av framtagning av förfrågningsunderlag och andra kontraktsdokument enligt internationella standarder och olika länders nationella standarder.

 Vanliga tjänster är:

 • Framtagning av förfrågningsunderlag och bygghandlingar
 • Byggledning och byggkontroll
 • Projektledning
 • Fabriks- och platsacceptanstester (FAT/SAT)